Sağlık Eğitimleri

              İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

 

EĞİTİM KONULARINDAN BAZILARI : 
 

 •     Genel Güvenlik Kuralları 
 •     İş Kazalarının Nedenleri ve Sonuçları
 •     Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
 •     Endüstriyel Tesislerde Yangın ve Korunma Yolları
 •     İşyerlerinde Elektrik Kazaları ve Korunma Yolları
 •     İş Ekipmanlarında Güvenlik Tedbirleri
 •     Nakliye, İstifleme ve Depolama
 •     Kişisel Koruyucu Donanımlar
 •     Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler
 •     Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 •     İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
 •     İş Güvenliği ve Ergonomik Uygulamalar
 •     Acil Eylem Planlaması
 •     İş Güvenliğinde Devlet İşveren ve İşçiler
 •     Kaynak İşlerinde İş Güvenliği